Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školy

6. 2. 2017

                 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici

                                                            Olomouc

 

                                                                                        I.P.Pavlova 6, Olomouc    775 20

 

 

 

 

 

 

Š k o l n í     ř á d

 

a

              

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

 

 

 

Účinnost :  od  29. 9. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Obsah:

 

 A. Š k o l n í   ř á d

 

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

5. Závěrečná ustanovení

 

 

B.  P r a v i d l a  pro hodnocení v ý s l e d k ů   v z d ě l á v á n í  žáků

 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

3.2 Stupně hodnocení chování

 

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií

 

5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka k návrhu klasifikace v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

7. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

8.  Závěrečná ustanovení 

 

A.  Š k o l n í   ř á d

Obecná ustanovení

          Na základě ustanovení § 30,odst.1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole.

Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy a pedagogických pracovníků. Upravuje provoz
a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy. Upravuje podmínky pro zacházení s majetkem školy.

Pracovníci školy se řídí zásadami etického chování, dodržují právní normy, principy

vzdělávání podle ŠVP. Individuálním přístupem usilují o nejvyšší kvalitu své práce.

 

 1. a)  Práva žáků

 

Žáci mají právo:

- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

- jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální   péči v rámci možností školy,

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

- na svobodu ve výběru kamarádů,

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku,

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,

- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu  učitele,

- na rovnoměrné rozvržení písemných  zkoušek.

 

1.1b)  Povinnosti žáků

 

Žáci mají povinnost:

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

- dodržovat školní a vnitřní řád,  předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou žáci povinni zaplatit.

 

1.2a)  Práva zákonných zástupců žáků

 

Zákonní zástupci žáků mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

- volit a být voleni do školské rady,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

 

1.2b)  Povinnosti zákonných zástupců žáků

 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

- informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

1.3 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

Pedagogové budou žáky chránit před  všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím,  zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s  materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se  vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich  pověst. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.

 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

 

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

 

 

 

2.  Provoz a vnitřní režim školy

 

2.1  Docházka do školy

 

O možnosti a způsobu vyučování žáka (délka výuky a zatížení) rozhoduje každodenně ošetřující lékař v době vizity.

 

Žák je uvolněn z vyučování z těchto důvodů :

       - lékařská vizita

       - odborné vyšetření

       - lékařský zákrok

       - k výuce mediků a zdravotních sester.  

 

2.2  Školní budova

 

Přístup do školy je hlavním vchodem Dětské kliniky. Přístup do jednotlivých učeben je přes oddělení, v nichž jsou jednotlivé učebny umístěny. Odloučenými  pracovišti jsou MŠ při Dětském stacionáři (DS) na Mošnerově ulici.

 

Odd. 21a                   2 učebny ZŠ                        Odd. 21a                   1 učebna MŠ         

Odd. 21b                   1učebna  ZŠ                        Odd. 21b                   1 učebna MŠ          

Odd. 28c                   1 učebna ZŠ                        Odd. 28b                   1 učebna MŠ

Ostatní oddělení      výuka u lůžka                      Odd. 28c                   1 učebna MŠ

                                                                       DS                              4 učebny MŠ

(Na všech odděleních se dle potřeby vyučuje i u lůžka).

 

 

Odd. JIP, plastické chirurgie, chirurgie a kožní – výuka dle potřeby jednotlivých klinik buď jen u lůžka nebo v určených prostorách. Vstup do učeben na odděleních je povolen pouze pracovníkům školy v příslušném oblečení a obutí. Pokud je na oddělení infekce, řídí se návštěvy na škole příkazy zdravotníků. Také do učeben mohou jít návštěvy jen v doprovodu pracovníka školy.

 

O r g a n i z a c e   v  y u č o v á n í

 

Začátek vyučování je v 8 hodin. Máme dvě vyučovací jednotky :

                                   8,00 – 8,45                           10,00 – 10,45

                                   8,50 – 9,35                           10,50 – 11,35

 

Velká přestávka trvá od 9,35 do 10,00. Dětem jsou v této době podávány léky a svačina. V době přestávky se učitelé přesunují na jiná oddělení. Odpolední vyučování trvá od 12,00 – 13,30 jedenkrát týdně. Učitelky MŠ (DK) začínají vyučování v 7,00 s jedinou přestávkou v době od 9,30 – 10,00 a končí ve 13,00 (15,00) odpoledním vyučováním (dvakrát týdně). Po dobu přestávek za děti odpovídá zdravotnický personál. Učitelky MŠ (DS) začínají v 7,00 s přestávkou od 12,30 – 13,00. Odpolední vyučování trvá v době od 13,00 – 15,00.

Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením

vyučování. Po skončení zaměstnání překontrolují zaměstnanci pořádek ve třídách

a ve svěřených úsecích ( kabinet aj.) a vypnutí  evidovaných el.spotřebičů (varná

konvice zakoupená školou).

Během vyučování mají pedagožky vypnuté mobilní telefony.

 

Dětem jsou mobily dovoleny ve výjimečných případech ( propuštění, přeřazení na jiné oddělení apod.).

 

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť  škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

 

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou  ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště  dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

 

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na  pořádek v prostorách školy, vzorně se starat o  učebnice a školní potřeby. Jejich poškození nebo ztrátu  hlásí vyučujícímu.

 

 

3.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

3.1  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 

Žáci jsou povinni  dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

 

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

 

 Poučení v průběhu školního roku provádí  učitel,  který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem, 

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě a v prostorách oddělení DK

 

Poučení před prázdninami provádí učitel,který :

 1. varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, drog, seznamování se s neznámými lidmi apod.
 2. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat
 3. informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni
 4. varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě nebo na chodbě oddělení, jsou žáci povinni hlásit ihned svému učiteli.

 

 

Záznam o školním úrazu

 

Kniha úrazů je uložena v ředitelně školy, zodpovídá za ni ředitelka školy.V knize úrazů se evidují všechny úrazy  žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí vyučující v danou chvíli.

 

V knize úrazů se uvede vše dle požadovaných pokynů.

 

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy

 

Ve škole byl stanoven koordinátor zpracovávající roční program, který je na konci školního roku vyhodnocen.

 

Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

Pedagogičtí pracovníci předávají žáky o přestávce zdravot. personálu.

 

 

4.  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil.

 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák  vyučujícímu.

 

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy učitel prošetřit.

 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa  a nejbližšího okolí.

 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.

 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.

 

Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.9.2009 po seznámení na pedagogické radě a po schválení školskou radou.

 

 1. Ve shodě s § 30 školského zákona č.561 Sb.zveřejňuje ředitelka školy tento řád vyvěšením ve sborovně školy a ve třídách jednotlivých oddělení.

 

    

 1. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

 

 1. Pro zákonné zástupce žáků je řád školy zpřístupněn ve třídách jednotlivých oddělení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 29.8.20015                                          ____________________                                                                                           

                                                                                        Kateřina Kolečářová

BPravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

 

1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a jeho řízení.

Nový školský zákon č.561/2004 Sb., § 51 :

Žák je hodnocen za dobu hospitalizace delší 14 dní buď klasifikačním stupněm, slovně, nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhodne pouze ředitel školy. Slovním hodnocením se posoudí výsledky vzdělávání žáka, ohodnotí jeho píle, zdůvodní se hodnocení a doporučí se, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Žákům hospitalizovaným dlouhodobě jsou na naši žádost zasílány z kmenových škol výchovně-vzdělávací plány, dle kterých učitel vypracuje plán individuální. Hodnocení

žáka probíhá pouze zasláním návrhu klasifikace na kmenovou školu formou osobního záznamu.

 

2. Hodnocení dlouhodobě hospitalizovaných žáků (např. děti s poruchami krvetvorby)

probíhá pouze zasláním návrhu klasifikace na kmenovou školu formou osobního záznamu.

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně, nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

 

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

 

5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

 

6. Ve výchovně-vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková.

 

7. Průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

 

8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci každého pololetí a není  aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

 

9. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon (zdravotní stav).

 

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

 

11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

 

12. Klasifikační  stupeň  určí  učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu.

 

13. V předmětu, ve kterém vyučuje  více učitelů, určí  výsledný  klasifikační  stupeň  za  klasifikační  období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

 

14. Ohodnocením  výkonu  žáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  práce objektivně  a přiměřeně náročně.

 

15. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního  období se hodnotí učební výsledky,  jichž žák dosáhl  za celé klasifikační   období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým  zvláštnostem žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.

 

16. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů.

 

17. Zákonní zástupci žáka jsou o  prospěchu  žáka informování učitelem kdykoliv na požádání.

 

18. Na žáky, kteří po dobu nemoci nejméně  tři  měsíce navštěvují naši školu, posíláme pouze návrh klasifikace. Vysvědčení vydává kmenová škola.

 

 

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

1. Návrh klasifikace chování žáků podává třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel po  projednání v pedagogické radě.

 

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu  školy během klasifikačního období.

 

3. Při návrhu klasifikace chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka.

   

4. Škola hodnotí a dává návrh ke klasifikaci žáků za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 

 

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování učitelem  průběžně,

kdykoliv na požádání.

 

 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

- co se mu daří,

- co mu ještě nejde,

- jak bude pokračovat dál.

 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval své výkony a výsledky.

 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

 

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich

charakteristiku,včetně předem stanovených kritérií

 

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití návrhu na klasifikaci hodnotí stupni prospěchu :

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

 

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

- kvalita výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

 

 

 

Výchovně-vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií :

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

 

3.2 Stupně hodnocení chování

 

(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 – velmi dobré,

b) 2 – uspokojivé,

c) 3 – neuspokojivé.

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

 

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede  učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

 

5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka k návrhu klasifikace v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka k návrhu klasifikace :

 

Prospěch

 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami   

1 – výborný               ovládá bezpečně

2 – chvalitebný        ovládá

3 – dobrý                   v podstatě ovládá

4 – dostatečný         ovládá se značnými mezerami

5 – nedostatečný     neovládá

 

Úroveň myšlení     

1 – výborný               pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný        uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý                   menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný         nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný      odpovídá nesprávně i na náhodné otázky

 

Úroveň vyjadřování         

1 – výborný               výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný        celkem výstižné

3 – dobrý                   myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný         myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný      i na náhodné otázky odpovídá nesprávně

 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští      

1 – výborný               užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje

                                samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný        dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,      dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý                   řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává

                                potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný         dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 – nedostatečný     praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

 

Píle a zájem o učení

1 – výborný               aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný        učí se svědomitě

3 – dobrý                  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný         malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný      pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

Chování

 

1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2 – uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 – neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně-vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně-vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování,

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické), didaktickými testy,

- kontrolními písemnými pracemi,

- analýzou různých činností žáka,

- konzultacemi s ostatními učiteli,

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

 

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.

 

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.  Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.

 

4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

 

5. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin (v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku). Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.

 

7. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení

s uvedením počtu chyb apod.

 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projednají všichni vyučující.

 

4. Učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

 

Vzhledem k specifice zařízení zasílá škola pouze návrhy na klasifikaci kmenovým školám.

 

 8. Závěrečná ustanovení

 

1. Pedagožky byly s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků seznámeny na pedagogické radě dne 22.9.2009.

2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání žáků na Základní škole a

     Mateřské škole při Fakultní nemocnici Olomouc byla schválena Školskou radou

      při ZŠ a MŠ při FN Olomouc dne 29.9.2009.

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.9.2009.

4. Ve shodě s § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy 

Pravidla vyvěšením ve sborovně školy a zpřístupněním u vyučujících.

5. Žáci školy byli s těmito Pravidly seznámeni, zaznamenáno  v tř. knihách.

6.  Pro zákonné zástupce žáků jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání    

      žáků zpřístupněna u ředitelky školy a u jednotlivých vyučujících.

 

                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ___________________

 V Olomouci dne  29.8.2015                                                Kateřina Kolečářová